Prechod žiakov zo základnej na strednú školu

Pod "Prechodom žiakov" rozumieme celý komplex činností, ktorý v súlade s platnou legislatívou (zákon 245/2008 Z.z a zákon 596/2003 Z.z.) koordinuje a administratívne zabezpečuje proces ukončenia štúdia na základnej škole a jeho pokračovanie na strednej škole. Tento proces v sebe zahŕňa etapy:

 • proforientáciu žiaka základnej školy
 • stanovenie plánu výkonov (odbory, počty tried a žiakov) pre prvý ročník strednej školy
 • testovanie žiakov Testovanie 9 a použitie výsledkov ako jedného z kritérií prijímania
 • stanovenie kritérií prijímania na základe kvantity a kvality hlásiacich sa žiakov
 • samotný úkon prijímania (dve kolá, prvé kolo v dvoch termínoch) a zápis žiakov
 • sledovanie voľných miest po každom kole skúšok a konanie druhého kola
 • odvolacie konanie po prvom a druhom kole skúšok

Na jednotlivých etapách sa podieľajú rôzni nositelia procesu: školy (ZŠ, SŠ), zriaďovatelia (ZR), Regionálne úrady školskej správy (RUSŠ), samosprávne kraje (SK), Centrá poradenstva a prevencie (CPP), verejnosť (žiak a zákonný zástupca ZZ). Pre funkčnosť celého procesu je nevyhnutná výmena informácií, ktorá sa uskutočňuje formou tlačív a formulárov ale i elektronicky emailom a web stránkami.

Školské výpočtové strediská (ŠVS) v podstate od svojho vzniku riešili prechod žiakov ako jednu zo svojich nosných agend. Cieľom bolo priniesť do celého procesu efektivitu založenú na využití moderných informačno-komunikačných technológií a softvérového zabezpečenia a zlepšenie informovanosti všetkých zúčastnených subjektov. V súčasnosti už ide o ucelený informačný systém – informácie sa zbierajú tam, kde vznikajú, dochádza k ich opätovnému využívaniu a zhodnocovaniu, komunikácia prebieha takmer výlučne elektronicky emailom alebo formou web portálov aj s využitím elektronického podpisu. Väčšina informácií je sprístupnená pomocou týchto web stránok.

Informácie pre výchovných poradcov

Na tomto mieste je možné nájsť aktuálne informácie a oznamy ŠVS pre výchovných poradcov. Informácie sú priebežne aktualizované, preto túto sekciu kontrolujte pravidelne.

 • 7.2.2023   Proforient - nová verzia
  Program bol aktualizovaný na novú verziu 2023.01 kde bola opravená prihláška na štúdium v strednej škole, praktickej škole a odbornom učilišti.
 • 21.4.2022   Všeobecné informácie ohľadom vzdelávania detí - odidencov z Ukrajiny
  Všetky potrebné informácie ohľadom zaradenia detí do vzdelávacieho procesu na Slovensku sú zverejnené na stránke MŠVVaŠ
 • 15.3.2021   Import polročných známok a ďalších údajov zo školských systémov
  Pre tlač prihlášky a zber údajov do ŠVS je možné do Proforientu importovať polročné známky a ďalšie údaje prihlášky (druhý zákonný zástupca) zo školských systémov ASC Agenda a eŠkola. Je potrebné mať nainštalované posledné verzie Proforientu a školských inf. systémov.
 • 6.2.2020   Aktualizácia číselníkov pre program Proforient
  Pripomíname výchovným poradcom aby pravidelne aspoň raz týždenne vykonali aktualizáciu číselníkov v programe. V odboroch stredných škôl priebežne nastávajú zmeny a v programe nemajú potom aktuálne informácie o odboroch, kde si žiaci môžu podať prihlášku.
 • 16.12.2016   Importy do programov ŠVS
  Aktualizácia programu a import anonymnej databázy sa vykonáva cez ftp server - port TCP 21. Aktualizácia číselníkov - sa vykonáva z SQL servera na porte TCP 1433. Školy zapojené do projektu Digitálne učivo na dosah sú momentálne v riešení. ZŠ si môžu aktuálne číselníky stiahnuť zo stránky (viď dole-Číselníky pre Proforient) a stiahnutý súbor PAK_CIS.ZIP v programe importovať voľbou: Export/Import, Import číselníkov, Import zo súboru na disku.
 • 17.2.2016   Vypĺňanie záujmov pre piatakov.
  Záujmy vypĺňajte len piatakom, ktorí majú záujem o štúdium na osemročnom gymnáziu alebo tanečnom konzervatóriu. Ostatných piatakov ponechajte bez vyplneného kódu záujmu alebo im nastavte kód záujmu "zostáva na základnej škole".

Harmonogram prijímacieho konania

Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2023/2024. V súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008.    Ročný výpis   

Gestor Úloha Termín
Zber záujmu žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom 1.6. - 15.6.2024
ŠVS Spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok. do 3.6.2024
Zverejní konanie druhého kola do 6.6.2024
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 7.6.2024
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPP vo svojej pôsobnosti. od 10.6.2024
2. kolo prijímacích skúšok. 18.6. - 19.6.2024
RÚŠS, SK Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok. od 20.6.2024
Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na nenaplnený počet miest do 21.6.2024
Zašlú ŠVS výsledky 2. kola prijímacích skúšok po zápise. do 28.6.2024
ŠVS Spracovanie výsledkov 2. kola prijímacích skúšok. do 28.6.2024
JÚN
PS prijímacie skúšky
Stredná škola
SŠŠ Stredná športová škola
SŠ tal. SŠ s odbormi, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.
ŠVS Školské výpočtové strediská
Odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja
RÚŠS Regionálny úrad školskej správy
SK Samosprávny kraj
ZZ Zákonný zástupca žiaka
NIVAM Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Základná škola
ZR Zriaďovateľ
CPP Centrum poradenstva a prevencie
termín zákonom stanovený termín

Súbory na stiahnutie

Nové Prihláška na SŠ pre PS na šk. rok 2024/25
987,60 kB 1.9.2023
 
Nové Proforient pre ZŠ V2024.05 15,21 MB 22.4.2024
Nové Proforient pre CPP V2024.01 6,50 MB 29.1.2024
Informácie o zmenách vo verziách programu.
Videonávod pre prácu s programom.
Inštalácia programu Proforient. Pre správne fungovanie je potrebné inštalovať DLL knižnice (nižšie v zozname).
 
Nové Číselníky pre program Proforient 220,00 kB vždy aktuálne
Stiahnutý súbor môžete importovať v programe voľbou Export-Import/Import číselníkov/Import zo súboru na disku. Týmto sa zaktualizujú číselníky stredných škôl a ich odborov a základných škôl. Ak máte rýchle pripojenie na internet, číselníky môžete v programe aktualizovať priamo bez sťahovania súboru voľbou Export-Import/Import číselníkov/Aktualizácia z internetu. Toto je odporúčaný spôsob aktualizácie.
 
Nové Prijímacie skúšky pre SŠ V2024.02 15,68 MB 23.4.2024
Inštalácia programu Prijímacie skúšky. Pre správne fungovanie je potrebné inštalovať DLL knižnice (nižšie v zozname).
Informácie o zmenách vo verziách programu.
Videonávod pre prácu s programom.
Všeobecné kritériá pri prijímanie na SŠ
v šk. roku 2019/20 pre program PS
4,73 kB 7.5.2020
Všeobecné kritériá pri prijímanie na SŠ
v šk. roku 2019/20 pre program PS - návod
1,22 MB 7.5.2020
 
Nové DLL knižnice 9,81 MB 28.1.2013
DLL knižnice potrebné pre beh programov ŠVS pod Windows. Je potrebné ich nainštalovať pred prvým použitím programu. Stačí jedna inštalácia pre všetky programy - DLL knižnice sú spoločné. Knižnice nie je potrebné inštalovať pri každej inštalácii programu Proforient a Prijímacie skúšky. Inštalujte ich však v prípade nového počítača alebo preinštalovaní operačného systému.
 
Nové Všetky netalentové kritériá 260,22 MB 16.6.2024
Nové Všetky talentové kritériá 68,62 MB 16.6.2024
Kritériá sú súbory vo formáte PDF. Zip súbor obsahuje jednotlivé kritériá uložené v adresároch podľa krajov a typov škôl. Názov súboru s kritériami je zároveň kódom školy. Kritériá za jednotlivé školy v samostatných pdf súboroch s možnosťou filtrovania sú na tejto stránke.