Prechod žiakov zo základnej na strednú školu

Pod "Prechodom žiakov" rozumieme celý komplex činností, ktorý v súlade s platnou legislatívou (zákon 245/2008 Z.z a zákon 596/2003 Z.z.) koordinuje a administratívne zabezpečuje proces ukončenia štúdia na základnej škole a jeho pokračovanie na strednej škole. Tento proces v sebe zahŕňa etapy:

 • proforientáciu žiaka základnej školy
 • stanovenie plánu výkonov (odbory, počty tried a žiakov) pre prvý ročník strednej školy
 • testovanie žiakov Testovanie 9 a použitie výsledkov ako jedného z kritérií prijímania
 • stanovenie kritérií prijímania na základe kvantity a kvality hlásiacich sa žiakov
 • samotný úkon prijímania (dve kolá, prvé kolo v dvoch termínoch) a zápis žiakov
 • sledovanie voľných miest po každom kole skúšok a konanie druhého kola
 • odvolacie konanie po prvom a druhom kole skúšok

Na jednotlivých etapách sa podieľajú rôzni nositelia procesu: školy (ZŠ, SŠ), zriaďovatelia (ZR), Odbory školstva okresného úradu v sídle kraja (OŠ), samosprávne kraje (SK), Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), verejnosť (žiak a zákonný zástupca ZZ). Pre funkčnosť celého procesu je nevyhnutná výmena informácií, ktorá sa uskutočňuje formou tlačív a formulárov ale i elektronicky emailom a web stránkami.

Školské výpočtové strediská (ŠVS) v podstate od svojho vzniku riešili prechod žiakov ako jednu zo svojich nosných agend. Cieľom bolo priniesť do celého procesu efektivitu založenú na využití moderných informačno-komunikačných technológií a softvérového zabezpečenia a zlepšenie informovanosti všetkých zúčastnených subjektov. V súčasnosti už ide o ucelený informačný systém – informácie sa zbierajú tam, kde vznikajú, dochádza k ich opätovnému využívaniu a zhodnocovaniu, komunikácia prebieha takmer výlučne elektronicky emailom alebo formou web portálov aj s využitím elektronického podpisu. Väčšina informácií je sprístupnená pomocou týchto web stránok.

Informácie pre výchovných poradcov

Na tomto mieste je možné nájsť aktuálne informácie a oznamy ŠVS pre výchovných poradcov. Informácie sú priebežne aktualizované, preto túto sekciu kontrolujte pravidelne.

 • 15.3.2019   Zber záujmu o štúdium na gymnáziách s osemročným študijným programom
  V júni tohto školského roku sa prvýkrát bude zbierať záujem žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na osemročných gymnáziách na všetkých základných školách, ktoré majú žiakov vo štvrtom ročníku (okrem špeciálnych ZŠ). Podrobnejšie informácie sú na stránke zberu.
 • 16.12.2016   Importy do programov ŠVS
  Aktualizácia programu a import anonymnej databázy sa vykonáva cez ftp server - port TCP 21. Aktualizácia číselníkov - sa vykonáva z SQL servera na porte TCP 1433. Školy zapojené do projektu Digitálne učivo na dosah sú momentálne v riešení. ZŠ si môžu aktuálne číselníky stiahnuť zo stránky (viď dole-Číselníky pre Proforient) a stiahnutý súbor PAK_CIS.ZIP v programe importovať voľbou: Export/Import, Import číselníkov, Import zo súboru na disku.
 • 10.11.2016   Prebieha zber údajov Testovanie9
  Na stiahnutie-Program Testovanie žiakov 9.ročníka je súbor testovanie9.zip. Systém Windows môže blokovať spustenie Testovanie_ziakov(ZS)_setup.exe, preto je potrebné povoliť spustenie voľbou Áno.
 • 10.11.2016   Duálne vzdelávanie
  V tomto školskom roku spolu s plánmi SŠ prvýkrát zbierame a zverejňujeme aj informácie o možnosti duálneho vzdelávania na SŠ. Tieto informácie sú dostupné jednak na web stránke a jednak v programe Proforient.
 • 17.2.2016   Vypĺňanie záujmov pre piatakov.
  Záujmy vypĺňajte len piatakom, ktorí majú záujem o štúdium na osemročnom gymnáziu alebo tanečnom konzervatóriu. Ostatných piatakov ponechajte bez vyplneného kódu záujmu alebo im nastavte kód záujmu "zostáva na základnej škole".
 • 25.6.2014   Zmeny v Proforiente pre zápis známok- predmetov na prihlášku SŠ
  Uvádzajú sa známky za posledné štyri ročníky vzdelávania. Číslo príslušného ročníka sa uvedie na prvom riadku. V prípade, že uchádzač opakoval ročník, uvedú sa známky za ročník len raz a to za ten, v ktorom prospel. Známky za predmety: Správanie, Vyučovací jazyk, Slovenský jazyk - Slovenský jazyk a literatúra, Prvý cudzí jazyk – uvedie sa konkrétny názov cudzieho jazyka, Druhý cudzí jazyk – uvedie sa konkrétny názov cudzieho jazyka, Dejepis - Vlastiveda, Geografia, Matematika, Prírodoveda - Biológia, Fyzika, Chémia, Informatika - Informatická výchova, Občianska náuka, Hudobná výchova, Výtvarná výchova - Výchova umením, Telesná výchova - Telesná a športová výchova, Etická výchova, Náboženská výchova, Svet práce, Pracovné vyučovanie - Technika. Ďalšie voliteľné predmety sa na prihlášku neuvádzajú.

Harmonogram prijímacieho pokračovania

Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2019/2020. V súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008.    Ročný výpis   

Gestor Úloha Termín
Doručia zber nových informácií do príslušných ŠVS – export z Proforientu. 15.1.2020
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 18.1.2020
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do príslušných CPPPaP. 18.1.2020
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 19.1.2020
JANUÁR
PS prijímacie skúšky
Stredná škola
SŠ tal. SŠ s odbormi, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.
ŠVS Školské výpočtové strediská
Odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja
SK Samosprávny kraj
ZZ Zákonný zástupca žiaka
NÚCEM Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Základná škola
ZR Zriaďovateľ
CPPPaP Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
termín zákonom stanovený termín

Súbory na stiahnutie

Nové Prihláška na SŠ a pokyny na vypĺňanie v šk. roku 2019/20 746,60 kB 2.9.2019
 
Nové Proforient pre ZŠ V2019.12 12,69 MB 20.11.2019
Nové Proforient pre CPPPaP V2019.02 5,64 MB 25.1.2019
Informácie o zmenách vo verziách programu.
Inštalácia programu Proforient. Pre správne fungovanie je potrebné inštalovať DLL knižnice (nižšie v zozname).
Nové Číselníky pre program Proforient 220,00 kB vždy aktuálne
Stiahnutý súbor môžete importovať v programe voľbou Export-Import/Import číselníkov/Import zo súboru na disku. Týmto sa zaktualizujú číselníky stredných škôl a ich odborov a základných škôl. Ak máte rýchle pripojenie na internet, číselníky môžete v programe aktualizovať priamo bez sťahovania súboru voľbou Export-Import/Import číselníkov/Aktualizácia z internetu. Toto je odporúčaný spôsob aktualizácie.
 
Nové Prijímacie skúšky pre SŠ V2019.03 13,63 MB 18.12.2019
Inštalácia programu Prijímacie skúšky. Pre správne fungovanie je potrebné inštalovať DLL knižnice (nižšie v zozname). Informácie o zmenách v novej verzii programu.
 
Nové DLL knižnice 9,81 MB 28.1.2013
DLL knižnice potrebné pre beh programov ŠVS pod Windows. Je potrebné ich nainštalovať pred prvým použitím programu. Stačí jedna inštalácia pre všetky programy - DLL knižnice sú spoločné. Knižnice nie je potrebné inštalovať pri každej inštalácii programu Proforient a Prijímacie skúšky. Inštalujte ich však v prípade nového počítača alebo preinštalovaní operačného systému.
 
Nové Všetky netalentové kritériá 4,91 MB 20.1.2020
Nové Všetky talentové kritériá 9,77 MB 20.1.2020
Kritériá sú súbory vo formáte PDF. Zip súbor obsahuje jednotlivé kritériá uložené v adresároch podľa krajov a typov škôl. Názov súboru s kritériami je zároveň kódom školy.