Licencie Microsoft Select

Multilicenčný program MS Select pre vzdelávanie môže využiť každá vzdelávacia inštitúcia na území Slovenskej republiky, ktorá je:

 • zaradená do siete škôl, predškolských zariadení a školských zariadení
 • vysokou školou či univerzitou
 • organizáciou priamo riadenou alebo zriadenou Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
 • organizáciou, voči ktorej Ministerstvo školstva SR plní funkciu zriaďovateľa
 • ďalej potom nemocnicou alebo školou pre výučbu pracovníkov v zdravotníctve, školou pre výučbu pracovníkov v rezorte Ministerstva vnútra SR a Ministerstva poľnohospodárstva SR, verejnou knižnicou, verejným múzeom alebo verejným výskumným zariadením

Možnosti nákupu licencií

V rámci licenčného programu Select je možné zakúpiť:

 • plnú licenciu (Lic) - zaisťuje právo na používanie zakúpenej verzie softvéru, nekladie žiadne podmienky pred nákupom. Plnú licenciu nie je možné zakúpiť na operačné systémy, viď. nižšie.
 • software assurance (SA) - zaručuje právo používania najnovšej existujúcej verzie softvéru, ku ktorému je SA zakúpené. Toto právo však platí len počas obdobia trvania platnosti zmluvy Select, ktoré je trojročné. SA sa nedá zakúpiť samostatne k licencii, ktorú už máte. Musí byť zakúpené len spolu s Lic. Cena SA sa potom odvíja od toho, v ktorom roku platnosti zmluvy bolo zakúpené. Preto sú v cenníku uvedené SA trikrát s rôznymi cenami. Najdrahšie je v prvom roku platnosti zmluvy. Keď skončí platnosť aktuálnej zmluvy Select a po podpise novej na ďalšie trojročné obdobie, je možné kúpiť SA aj samostatne, ale len ako predĺženie existujúceho SA z predošlého zmluvného obdobia. Tak je za podstatne nižšiu cenu ako je cena plnej licencie možno počas ďalších troch rokov používať najnovšiu verziu softvéru, pre ktorý vlastníte Lic a predĺžené SA. Ak sa SA v novom zmluvnom období opätovne nezakúpi, nie je možné naďalej používať najnovšiu verziu softvéru, ale licencia je naďalej v platnosti. Predĺžiť SA je možné len na začiatku zmluvného obdobia.
 • upgrade (Upg) - pre vybrané druhy softvéru (operačné systémy) je možné zakúpiť upgrade tj. najnovšiu verziu daného softvéru za výhodnejšiu cenu ako plná licencia Lic, ale za podmienky, že už vlastníte licenciu pre nižšiu verziu softvéru. Typicky ide o operačné systémy, ktoré sa predávajú spolu s počítačom a na ktoré si potom môžete zakúpiť Upg na najnovšiu verziu. Plnú licenciu na operačný systém v rámci Selectu nie je možné zakúpiť.

Cenník licencií

V cenníku sa nachádzajú všetky produkty Microsoftu za zľavnené ceny, ktoré predstavujú cca 30% z ceny produktu na komerčnom trhu. Ceny produktov sa môžu meniť, nakoľko sú stanovené v USD a tak fakturovaná cena pre školu v EUR je závislá od momentálneho kurzu. V cenníku je uvedená cena v EUR.

 

Postup pri objednávke

Ak si vyberiete softvér, ktorý chcete zakúpiť, zašlite e-mailom objednávku na príslušné spádové ŠVS. Kontaktné údaje ŠVS a ich spádové oblasti nájdete na tejto stránke. V objednávke uveďte:

 • identifikačné údaje školy (názov, adresa, IČO, telefónne číslo, zodpovednú osobu)
 • vybraný softvér a počet licencií pre vybraný softvér

Približnú cenu nájdete v cenníku hore. ŠVS vašu objednávku prepošle predajcovi v rámci zmluvy Select. Inštalačné médium spolu s kľúčom vám zašle ŠVS.

Zásady používania licencií

 • Na každý počítač, kde je nainštalovaný program, musíte mať licenciu, vrátane serverov a pracovných staníc či staníc typu terminál.
 • Program nie je Vaše vlastníctvo, iba ho dostávate za poplatok do používania.
 • Programy nesmiete rozmnožovať, odovzdávať iným, predávať a zapožičiavať.
 • Inštaláciu môžete vykonať na taký počet PC, koľko máte licencií.
 • Môžete mať presnú kópiu toho istého produktu aj doma na jednom vlastnom počítači, ak ho využívate na prípravu výuky, alebo práce doma pre pracovisko. Toto neplatí pre operačný systém.
 • Pre licencie platí downgrade, t.j. licencia platí s istými obmedzeniami pre všetky nižšie verzie a jazykové mutácie ako bola vydaná, ale vždy len na jeden produkt - jeden môže byť nainštalovaný.
 • Ak sa softvér prenesie na iné PC, na starom sa musí odinštalovať.
 • Ak používate softvér na komerčné účely - školenia a práce za peniaze, nemôžete použiť programy a operačné systémy, ktoré ste získlali amnestiou alebo zakúpením v rámci zmluvy SELECT. Na takéto použitie je potrebne zakúpiť klasickú plnú licenciu programov a operačných systémov.
 • Nové produkty MS sú chránené kľúčom a online aktiváciou produktu po inštalovaní. Počet aktivácií produktov s príslušným aktivačným kľúčom je strážený. Za zneužitie kľúča zodpovedá škola.