Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl, 4. ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom

Testovanie 9 je určené žiakom 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením. Cieľom testovania je:

  • získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ (ISCED 2) a monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium (ISCED 3)
  • porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl
  • poskytnúť školám, riadiacim orgánom a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania

V spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže ŠVS realizujú elektronický zber podkladov - údajov o zúčastnených školách a žiakoch a distribúciu výsledkov na školy. Zber podkladov sa týka cca 1600 škôl. Podklady tvoria kontaktné a ďalšie špecifické údaje ako sú zodpovedné osoby a koordinátori testovania na škole. Pre potreby testovania sa zbierajú osobné údaje cca 50 tisíc žiakov vrátane údajov o zdravotnom znevýhodnení (pre prípravu špecifických testov) a výsledkov vzdelávania za vybrané predmety a ročníky. Veľká časť údajov o školách a žiakoch pochádza z paralelne bežiaceho projektu Prechod žiakov zo ZŠ na SŠ realizovaného taktiež na ŠVS. Údaje sú teda opakovane využité a nie je potrebný ich opätovný zber resp. príprava na ZŠ.

Po realizácii testovania a vyhodnotení výsledkov sú tieto elektronicky v predstihu pred "papierovou" formou distribuované na základné školy spätne pre potreby prijímacieho konania na stredné školy. Výsledok testovania je jedným z kritérií prijímania a spolu s ďalšími výsledkami vzdelávania je súčasťou prihlášky na štúdium na strednej škole. Zber podkladov pre testovanie takto funguje ako rozširujúca súčasť projektu Prechod žiakov zo ZŠ na SŠ.

Projekt je prevádzkovaný na samostatnom portáli na adrese https://testovanie.iedu.sk Tam sú zverejňované všetky potrebné informácie a materiály. Aktuálne verzie súborov si môžete stiahnuť aj na tejto stránke v dolnej časti.

Súbory na stiahnutie