Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR každoročne vyhodnocuje hospodárenie škôl a školských zariadení v regionálnom školstve prostredníctvom Správy o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok. Normatívne financovanie sa realizuje na školách v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Výsledky zberu poskytujú podrobnú analýzu výsledkov hospodárenia škôl všetkých zriaďovateľov a špeciálnych materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov. Tento sumárny výkaz obsahuje analýzu príjmov v členení podľa zdrojov a analýzu výdavkov.

Súhrnnú správu o hospodárení majú povinnosť každoročne vypracovať všetci zriaďovatelia škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie a taktiež aj zriaďovatelia za špeciálne materské školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ostatní zriaďovatelia materských škôl, ZUŠ a školských zariadení (obce, VÚC, súkromní a cirkevní zriaďovatelia) vypracovávajú súhrnnú správu o hospodárení len v prípade, že ich materské školy, ZUŠ a školské zariadenia dostali v predchádzajúcom roku finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, alebo príspevok na výchovu a vzdelávanie detí ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Správa neobsahuje údaje týkajúce sa financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení z výnosu dane z príjmov, z ktorých sa financujú originálne kompetencie obcí, VÚC, a tiež materské školy a školské zariadenia cirkevných a súkromných zriaďovateľov.

Užívateľmi aplikácie je cca 3200 škôl a školských zariadení, cca 1800 zriaďovateľov. Sekcia financovania a rozpočtu MŠVVaM SR využíva on-line výstupy a archív údajov.

Zber údajov sa spracováva prostredníctvom internetovej aplikácie. Tvorbu, aktualizáciu a správu aplikácie zabezpečuje oddelenie ŠVS Liptovský Mikuláš.