Vzdelávanie

Vzdelávacie programy sú schválené MŠVVaŠ v rámci inovačného vzdelávania č. oprávnenia 6/2019-IV.

Školské výpočtové strediská realizujú bezplatné vzdelávanie určené pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školstva. Vzdelávacie programy sú zamerané na rozšírenie znalostí obsluhy počítača a využívanie moderných informačných a komunikačných technológií.

Inovačné vzdelávacie programy - Národný projekt IT Akadémia

Tieto vzdelávacie programy realizujeme len pre partnerské školy národného projektu IT Akadémia.
Pre školy, ktoré nie sú zapojené do projektu, budeme tieto vzdelácie programy poskytovať po skočení projetu od októbra 2020.
Pre učiteľov partnerských škôl je vzdelávanie bezplatné, cestovné a stravné je učiteľom hradené z projektu. Prihlasovanie a vypísané termíny školení sú k dispozícii na stránke národného projektu IT Akadémia.

Názov vzdelávania - videokonferečné Vyučovacie
hodiny/dni
Číslo
oprávnenia
45/8 6/2019-IV
45/7 6/2019-IV
25/6 6/2019-IV
25/6 6/2019-IV
25/6 6/2019-IV

Inovačné vzdelávacie programy a prihlášky mimo NP IT Akadémia

Prihlásenie na vzdelávanie sa realizuje zaslaním prihlášky, ktorá musí byť potvrdená riaditeľom školy. Prihlášku možno zasielať aj mailom podľa pokynov uvedených na prihláške. Pri výbere a prihlasovaní na vzdelávací program sledujte, či spĺňate kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca a podmienky pre zaradenie uchádzačov. Kategóriu a podkategóriu, pre ktorú je vzdelávanie určené nájdete v štruktúre vzdelávacieho programu po kliknutí na jeho názov.

 • Na vzdelávanie sa hláste do svojho spádového ŠVS.
 • Na prihlásenie použite len prihlášku vystavenú pri príslušnom ŠVS.
 • Prihlášky zasielajte poštou alebo emailom na adresu uvedenú v prihláške príslušného ŠVS. Kontakty na zodpovedných zamestnancov sú taktiež uvedené v prihláškach.
 • Nepodpísané, nesprávne vyplnené alebo neúplne vyplnené prihlášky nebudú akceptované.
 • Pozvánku na vzdelávanie zasielame dva týždne pred konaním. V prípade, že nedostaneme potvrdenie, automaticky pozývame kvôli veľkému záujmu ďalších záujemcov. Vyprázdnite si schránku aby ste zabránili nedoručeniu pozvánky.
 • Vzdelávanie sa vykonáva v priestoroch ŠVS. Adresy môžete nájsť na tejto stránke alebo v prihláškach.
 • Cestovné, stravné a ubytovanie si hradia sami účastníci. Stravovanie nie je zabezpečené. ŠVS Piešťany ponúka kapacitne obmedzené bezplatné ubytovanie.

Ostatné kurzy a prihlášky

Vzdelávacie kurzy su určené pre všetkých zamestancov školstva.

 • Na kurzy sa hláste do svojho spádového ŠVS.
 • Riaďte sa pokynmi uvedenými na záložke príslušného ŠVS. Medzi ŠVS môžu byť rozdiely v organizovaní kurzov.
 • Jednotlivé ŠVS ponúkajú rôzne druhy kurzov. Ponuku spolu s obsahom kurzu si pozrite na záložke príslušného ŠVS.
 • Na prihlásenie použite len prihlášku vystavenú pri príslušnom ŠVS.
 • Prihlášky zasielajte poštou alebo emailom na adresu uvedenú v prihláške príslušného ŠVS. Kontakty na zodpovedných zamestnancov sú taktiež uvedené v prihláškach.
 • Vzdelávanie sa vykonáva v priestoroch ŠVS. Adresy môžete nájsť na tejto stránke alebo v prihláškach.
 • Cestovné, stravné a ubytovanie si hradia sami účastníci. Stravovanie nie je zabezpečené. ŠVS Piešťany ponúka kapacitne obmedzené bezplatné ubytovanie.