V závislosti od práve prebiehajúcej etapy prijímacích konania, sú vždy príslušné sekcie aktualizované priebežne podľa toho ako školy zasielajú výsledky resp. iné údaje na spracovanie. Priebeh spracovania sa riadi harmonogramom.

Za spracovanie údajov SŠ jednotlivých krajov zodpovedajú ŠVS, do ktorých pôsobnosti patria. Dátumy aktualizácie údajov sú uvedené v tabuľke.

Údaje o počtoch žiakov v naplnenosti a záujme o SŠ sú počítané kumulatívne podľa hlásení údajov jednotlivých ZŠ. Za hlásenie údajov k termínom v zmysle harmonogramu sú zodpovedné ZŠ.

ŠVS Bratislava Piešťany L. Mikuláš B. Bystrica Michalovce
Kraj Bratislavský Trnavský
Nitriansky
Trenčiansky
Žilinský
Bansko-
bystrický
Prešovský
Košický
Dátum 18.10.2021 3.11.2021 20.10.2021 25.11.2021 3.11.2021
Čas 11:58:12 7:22:39 13:11:30 9:26:42 13:50:46

V závislosti od obdobia, v ktorom sa nachádza spracovanie, môžu byť v niektorých sekciách zobrazené údaje za rôzne školské roky. Vždy sa riaďte školským rokom, ktorý je uvedený v príslušnej sekcii.

Vzhľadom na to, že niektoré školy majú zmiešané typy odborov a školu ako celok je možné zaradiť len do jedného z typov (gymnázium, stredná priemyselná škola, obchodná akadémia...), nemusí byť škola nájdená pod navoleným typom. V takom prípade nastavte vo vyhľadávaní "Všetky typy" alebo opakujte vyhľadávanie podľa odvetví alebo odborov.

Vysvetlivky
Jazyk Vyučovací jazyk príslušného odboru. Niektoré školy ponúkajú ten istý odbor vo viacerých vyučovacích jazykoch.
Plán Celkový počet žiakov, ktorých škola plánuje prijať na príslušný odbor. Tento počet zahŕňa:
  • Počet žiakov schválený Samosprávnym krajom, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu alebo Odborom školstva Okresného úradu v sídle kraja (v závislosti od druhu školy a jej zriaďovateľa).
  • Dodatočné navýšenie počtu žiakov rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.
  • Počet žiakov, ktorých vzdelávanie bude škola financovať z vlastných zdrojov.
Informácia o pláne žiakov v duálnom vzdelávaní sa zobrazí v bubline pri podržaní myši na príslušnom pláne za odbor - kurzor myši v takom prípade vyzerá takto:
Plán št. Presný počet žiakov schválený Samosprávnym krajom, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu alebo Odborom školstva Okresného úradu v sídle kraja (v závislosti od druhu školy a jej zriaďovateľa).
1. V prehľadoch je v tomto stĺpci udávaný súčet preferovaných-prioritných záujmov žiakov na odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, teda situácia ak by všetci žiaci mali záujem len o jednu školu.
1. + 2. Celkový záujem o školu resp. jej odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Zohľadňuje stav, že žiak môže mať záujem až o dve rôzne školy resp. odbory.
T. Obdoba stĺpca "1.", ale údaje sú za odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.
T1. + T2. Obdoba stĺpca "1. + 2.", ale údaje sú za odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.
Zapísaní Počet žiakov, ktorí úspešne absolvovali prijímaciu skúšku a boli na škole zapísaní na štúdium. Tento počet je v čase po prijímacích skúškach priebežne aktualizovaný podľa hlásení SŠ, keďže zápisy prebiehajú v rôznych termínoch.
Talentový Udáva, či daný odbor školy vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania ako súčasť prijímacej skúšky.
Dĺžka štúdia Dĺžka štúdia príslušného odboru na škole v rokoch.
Predmety Profilové predmety odboru.
Schválený udáva, či v príslušnom školskom roku škola aktualizovala (nahlásila) údaj o pláne (stĺpec Plán).
Integrácia doplnková informácia o tom, či odbor školy umožňuje (+) resp. neumožňuje (-) štúdium žiakov s príslušným typom integrácie. Informácia je len orientačná a je vždy na posúdení konkrétneho prípadu žiaka. Skratky: A0 - nadaný žiak, vlastný vzdelávací program, E0 - zrakové postihnutie, F0 - sluchové postihnutie, G0 - narušená komunikačná schopnosť, H0 - telesné postihnutie, I0 - vývinové poruchy správania, J0 - vývinové poruchy učenia, J1 - dyslexia, J2 - dysgrafia, J3 - dysortografia, J4 - dyskalkúlia, J5 - dyspraxia, K0 - autizmus a pervazívne vývinové poruchy.
nesprávny odbor riadok udáva počty žiakov ZŠ so záujmom o odbor, ktorý daná škola neponúka. Vo väčšine prípadov sa jedná o chybne vyplnený odbor na ZŠ alebo situáciu, keď SŠ stiahla odbor z ponuky a zber zo ZŠ ešte neprebehol resp. ZŠ ešte nezareagovali na zmenu v ponuke odborov SŠ.
ostatné odbory riadok udáva súčty za ostatné odbory školy, ak navolený filter (položky Odvetvie, Odbor a Integrácia vo filtri) neobsiahol všetky odbory, ktoré daná SŠ ponúka.