Od roku 2005 sa uskutočňuje zber údajov potrebných pre rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia prostredníctvom webovej aplikácie, ktorú MŠVVaM SR pripravilo v spolupráci so Školským výpočtovým strediskom Bratislava. Aplikácia je prístupná na internetovej adrese www.vykazy.sk (odkaz „Zber údajov pre normatívne financovanie").

Financovanie škôl a školských zariadení sa od roku 2004 realizuje v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 630/20008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Všetci zriaďovatelia škôl sú povinní podľa §7 ods. 4. zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov oznámiť do 30. septembra príslušnému Regionálnemu úradu školskej správy skutočné počty žiakov škôl v ich zriaďovateľskej pôsobnosti v novom školskom roku a ďalšie údaje potrebné na rozpis finančných prostriedkov.