Verzia 2023.02
 • Spracovanie PS/ Spracovanie PS - žiaci / Oprava žiaka (zápis) Doplnená možnosť prehodiť poradie zákonných zástupcov
 • Spracovanie PS/ Spracovanie PS - žiaci / Tlač prihlášky, Hromad.tlač prihlášky
Verzia 2023.01
 • Export/Import - Import zo ŠVS... - zjednodušenie importu
Verzia 2022.09
 • Oprava zostavy - Zoznamy žiakov - oznámenie výsledkov pre ZŠ.
Verzia 2022.08
 • Oprava počítania kritéria - jazyk s najl. známkou a spätné počítanie známky pre slovné hodnotenie.
Verzia 2022.07
 • Tlač pozvánok a rozhodnutí - oprava tlače adresy ZŠ (vo verzii 01-06 - položky adresy ZŠ sa nevytlačia).
Verzia 2022.06
 • Priemer - doplnená funkcia.
Verzia 2022.05
 • Oprava vypĺňania položky eduid ZŠ (kód základnej školy) pri importe podľa rodných čísel.
Verzia 2022.04
 • Export do Excelu - oprava položiek
Verzia 2022.03
 • Export do excelu (edupage) - doplnenie, oprava položiek podľa novej prihlášky
 • Úprava kritérií vzhľadom na slovné hodnotenie B absolvoval, A absolvoval aktívne - pre spätné počítanie hodnoty z predchádzajúcej známky.
Verzia 2022.02
 • V oprave/zápise žiaka sprístupnený zápis ZŠ podľa položky KODSKO - v prípade, že žiak na prihláške nemá vyplnené EDU ID základnej školy (má tam KODSKO ZŠ)
Verzia 2022.01
 • Upravená kompatibilita s novou verziou prihlášky vzor 056
Verzia 2021.08
 • Opravené okno so spracovaním žiakov - spínače tlače prihlášok sa pri zväčšovaní okna zobrazovali uprostred žiakov.
Verzia 2021.07
 • Spracovanie PS / Spracovanie PS - žiaci Pridaná tlač prihlášky - bez dátumov, podpisov - na kontrolu údajov, pre tlač prihlášok podaných na EduPage
Verzia 2021.06
 • Opravená chyba v bodovom kritériu podľa priemerov Nedopatrením tu program ponúkal pri zadávaní intervalov aj polroky 0,01,21,31
 • priemer známok ZŠ v bodovom kritériu nie je rozšírený na polroky podľa prihlášky 062
 • ak potrebujete bodovanie za priemer aj za polroky, alebo spätné počítanie známky slovné hodnotenie, dá sa to urobiť iba cez definovanie priemeru a jeho využitie v užívateľských kritériách.
Verzia 2021.05
 • Upravený export pre EduPage Export/Import Pridaná voľba Export do Excelu (EduPage)
 • Export/Import Vyžiadanie žiakov bežných prijímacích skúšok (nie pre 8 -ročné gymnáziá) - doplnená možnosť súboru rodných čísel v schránke nastaviť jednotne termín, odbor, jazyk pri opätovnom importe cez túto voľbu žiakovi s rodným číslom, ktorý je už v zozname sa doplní termín, ak v hromadnom zápise rodných čísel s nastaveným termínom a odborom je iný termín, ako má vyplnený.
Verzia 2021.04
 • upravený zápis(oprava) definovaných priemerov - možnosť počítať aritmetický priemer známok predchádzajúcich ročníkov ak je žiak hodnotený slovne
Verzia 2021.03
 • Bodové kritériá: - body za známky ZŠ rozšírené o ročníky a polroky prihlášky 062, - doplnená užívateľská funkcia zn_sts - známka z predmetu zadaním skratky (znak) so spätným počítaním známky
Verzia 2021.02
 • Opravená chyba užívateľského kritéria UPOCZNT - počítanie známok danej hodnoty z vymenovaných argumentov.
Verzia 2021.01
 • Zapracovanie novej bežnej prihlášky s koncoročnými známkami a polrokom aktuálneho ročníka - zmena poradia predmetov, úprava pôvodných predmetov VJ, SJL na SJL,JNM (jazyk národnostnej menšiny), pôvodné dáta v programe sa transformujú na novú štruktúru
 • UPOZORNENIE: Kritériá na výpočet bodov odporúčame robiť nové. V starých kritériách je potrebné skontrolovať predmety VJ, SJL voči predmetom SJL, JNM a upraviť podľa potreby. Užívateľské kritériá sa netransformujú. Ak je v nich parameter predmetu "VJ" - kritérium spadne. V takom prípade je potrebné nadefinovať kritérium nové s použitím parametra predmetu "SJL" ("JNM") a staré kritérium vymazať.
 • Zapracovanie prihlášky 062 - s pridaným nižším ročníkom a s polrokmi jednotlivých ročníkov - upravený zápis(oprava) žiaka - menu Spracovanie PS žiaci - Polroč.zn(P062), upravený zápis(oprava) definovaných priemerov - doplnenie polrokov, možnosť počítať známku spätne ak je žiak hodnotený slovne, upravený zápis(oprava) definovaných obmedzení - doplnenie polrokov, upravené užívateľské funkcie na výpočet kritéria, vo funkciách sa parameter ročník rozšíril z 1-4 na 1-9 s možnosťou vybrať ročníky podľa prihlášky 062
 • pridané funkcia p_zna (namiesto pôvodnej p_zn) ktorej parameter odpovedá novému poradiu predmetov
 • pridaná funkcia zn_st (podobná ako zn_predmet - výsledok funkcie je číslo), ale výsledok funkcie je znak
 • pridaná funkcia p_zns so spätným počítaním ak žiak má slovné hodnotenie
 • Vyžiadanie žiakov podľa rodného čísla - pridané heslo pre zoznam žiakov zadané užívateľom Pridaná voľba Export do Excelu (prihláška)
Verzia 2020.05
 • Export/Import Pridaná voľba Export do Excelu (prihláška)
Verzia 2020.04
 • Excel - výber položiek: Rozšírenie počtu položiek z 99 na 200 do výberu položiek pre uchovanie.
Verzia 2020.03
 • Zostavy/Pozvánky, rozhodnutia Pribudol typ pozvánky, rozhodnutia: T - Potvrdenie nástupu
Verzia 2020.02
 • verzia ku spracovaniu prijímacieho konania na školský rok 2020/21 so zohľadnením: študijných výsledkov povinných, profilových a doplnkových predmetov, prospechu, ďalších kritérií v prípade rovnosti bodov
 • Po nainštalovaní tejto verzie programu môžete importovať všeobecné kritériá súbor: kriteria_20PS.zip - kritérium, podľa ktorého sa budú počítať body (Export/Import - Import kritérií zo ŠVS)
 • Pre použitie importovaných kritérií sú doplnené a upravené časti:
 • Skola/odbory a plány (väzby) Doplnenie zápisu profilových, doplnkových predmetov za daný odbor. Zo zapísaných predmetov sa počítajú body.
 • Spracovanie PS / Spracovanie PS - žiaci , Excel - výber položiek doplnené položky predmetov ZŠ Kritérium obsahuje zoznam pre Excel s názvom 20PS_kontrola_vypoctu, ktorý po stlačení spínača Použi aktuálne nastavený výber pre Export do Excelu zobrazí pripravené položky pre ďalšie použitie.
 • Export/Import - Export do aSc agendy doplnené položky: stály kód žiaka, celkové výsledné body za nastavené kritérium, kód rozhodnutia, potvrdenie zápisu
Verzia 2020.01
 • Oprava dĺžky položky Miesto narodenia na 100 znakov.
 • Export/Import - Export do aSc agendy - Oprava exportu do aSc agendy - odbory s koncovými nulami majú koncové nuly odstránené, napríklad odbor: 7902J00 SA EXPORTUJE AKO 7902J
 • Export/Import - Vyžiadanie žiakov/ výsledkov testovania 5/9 zo ŠVS podľa rodných čísel - Možnosť vytvorenia excelovského súboru pre kontrolu
 • Zostavy/Pozvánky rozhodnutia - informácia k tvorbe PDF súboru a k ošetreniu čísla jednania. Informácie sa zobrazia po kliknutí na ďalekohľad pri tlačidle Word - tlač pozvánok, rozhodnutí.
Verzia 2019.03
psverzie.aspx
 • Spracovanie PS / Spracovanie PS - žiaci - oprava žiaka
  Možnosť zapísať žiakovi miesto narodenia na 60 znakov.
  Možnosť zapísať e-schránku pre prvého a druhého zákonného zástupcu.
 • Doplnenie položiek e_schranka, e_schranka2 v exporte: export do aSc agendy, export do EXCELu (výber položiek)
Verzia 2019.02
 • Spracovanie PS / Spracovanie PS - žiaci - oprava žiaka: Možnosť zapísať žiakovi druhého zákonného zástupcu
 • Zostavy / Pozvánky, rozhodnutia: V rozhodnutiach môžete využiť v hromadnej korešpondencii zlučovacie pole zastupca2, ulica2, mesto2, psc2, dodacia_p2.
Verzia 2019.01
 • Údaje žiaka (Spravovanie PS/Spracovanie PS žiaci) - možnosť identifikácie žiaka na duálne vzdelávanie.
Verzia 2018.03
 • Export/Import, Vyžiadanie žiakov, výsledkov testovania podľa rodných čísel. Pri zápise rodných čísel ak sa nájde dané rodné číslo a pre daný termín nie je zadaný odbor, rodnému číslu sa dopíše odbor. Zobrazí sa správa o zápise odboru za daný termín pre dané rodné číslo.
Verzia 2018.02
 • Zostavy/Príprava údajov pre hlásenie zriaďovateľovi/Výsledková listina-1.časť je pre Zložené kritérium doplnené rozdelenie čiastkových kritérií (T9,ZŠ,PS)
Verzia 2018.01
 • Nástroje/Zložené kritériá - Doplnený pomer bodov medzi ZŠ a SŠ, Užívateľ za každé čiastkové kritérium stanoví maximálny počet bodov a určí, či sa má počítať za ZŠ, alebo za SŠ.
 • Upravená príručka programu: Príručka_PS. Nachádza sa v adresári, kde je nainštalovaný program.
 • Upravený kontextový HELP na stlačenie klávesu F1.
Verzia 2017.02
 • Opravená chyba pri importe anonymnej databázy (niektorým žiakom nevypĺňalo ročník).
Verzia 2017.01
 • Nástroje/Kritériá - bodové, váhové. Doplnená voľba načítaj definovaný priemer.
Verzia 2016.01, 2016.02
 • Spracovanie PS - Zaraďovanie žiakov do učební - V pravej časti možnosť tlačiť zoznam žiakov podľa učebne a termínu
Verzia 2015.10
 • Oprava - Implicitné zoznamy žiakov.
 • Import zo ŠVS podľa rodných čísel - možnosť zaradenia žiakov do druhého kola.
Verzia 2015.09
 • Zostavy voliteľné - možnosť zúžiť výber položiek pre tlač podľa vybranej skupiny, napr. Adresa, Body za PS...
 • Export do excelu - možnosť zúžiť výber položiek pre tlač podľa vybranej skupiny, napr. Adresa, Body za PS... - možnosť uložiť vybrané položky pod zvolený názov do zoznamu (v prípade potreby použiť pre export do excelu)
 • Oprava tlače etikiet - výstup na tlačiareň (nastavenie tlačiarne, vlastnosti)
Verzia 2015.08
 • Spracovanie PS/Spracovanie PS - žiaci Možnosť presúvať stĺpce (okrem Výber, Priezvisko, Meno, Kód_ST)
 • Export/Import, Vyžiadanie žiakov/výsledkov testovania zo ŠVS podľa rodných čísel Kontrola správnosti rodných čísel prenesených cez schránku
Verzia 2015.07
 • Zostavy / Pozvánky, rozhodnutia... Do súboru hromadnej korešpondencie pre tlač rozhodnutí doplnené položky:cj_A, cj_B, cj_C, cj_D ... cj_J - čísla jednaní jednotlivých typov rozhodnutí(pozvánok)
 • Spracovanie / Spracovanie PS - žiaci Karta stĺpce - pridaný výber stĺpcov Stály kód a Body za súťaže pre zobrazenie v hlavnom okne
Verzia 2015.06
 • DOPLNENÁ VOĽBA Export/Import, Import výsledkov testovania/Z internetu - žiakom pre nastavený školský rok a SŠ (druh štúdia - bežné štúdium) sa zapíšu výsledky testovania (kód SŠ a heslo z MATURITY)
 • DOPLNENÁ VOĽBA Export/Import, Import výsledkov testovania/Zo súboru stiahnutého z internetu - importovanie výsledkov testovania deviatakov do programu zo súboru stiahnutého z webu na základe rodných čísel (VYSLEDKY.XLS)
Verzia 2015.05
 • Export/Import, Import zo ŠVS - výber kola, do ktorého sa zapíšu importovaný žiaci (talentovky, 1. kolo)
Verzia 2015.04
 • Export/Import, Import zo ŠVS... - opravený import pre 8-ročné gymnáziá
Verzia 2015.03
 • Zostavy/ Pozvánky, Rozhodnutia Zostava pošta - aktualizácia tlače pre Podací hárok na poštu (výstup do EXCELu)
Verzia 2015.02
 • Upravený Export/Import:
  -Export/Import, Import z excelu (pre bežné štúdium)
  -Opravená chyba pri Importe žiakov z excelu
  -Doplnená možnosť importovať do programu výsledky testovania deviatakov zo súboru stiahnutého z webu na základe rodných čísel (VYSLEDKY.XLS)
  -Doplnená možnosť importovať stále kódy žiakov z excelu Škola/Odbory školy a plány(väzby)
  -Doplnená možnosť jednoduchého vyhľadávania odborov (ikona ďalekohľad) pri zadávaní odborov
Verzia 2015.01
 • Upravený Export/Import: vyžiadanie žiakov podľa rodných čísel, vyžiadanie výsledkov Testovania 9, import zo ŠVS
Verzia 2014.09
 • Definovanie priemerov - pridaný spínač: ak je žiak hodnotený z vyučovacieho jazyka a zo slovenského jazyka, do priemeru zarátať iba slovenský jazyk
 • Definovanie kritérií - pre testovanie pridaný spínač: ak je žiak hodnotený z vyučovacieho jazyka a zo štátneho jazyka, namiesto vyučovacieho jazyka do úvahy brať hodnotenie za štátny jazyk
Verzia 2014.08
 • Voliteľné zostavy, export do EXCELu - doplnené položky za súťaže (úroveň, druh, typ, miesto, šport, šk.rok)
Verzia 2014.07
 • Spracovanie PS / Spracovanie PS žiaci, Oprav žiaka - zväčšené položky ulica, mesto na 30 znakov
 • Doplnená možnosť Systém / Preradenie žiakov z jedného kola na iné kolo
Verzia 2014.06
 • Opravená chyba pri preverovaní užívateľského kritéria, ktoré využíva hodnotu z testovania zo štátneho jazyka. Chyba neovplyvnila správnosť výpočtu pri používaní kritéria.
 • Upravený nástroj OBMEDZENIE v časti TESTOVANIE9. Obmedzenie za štátny jazyk sa berie do úvahy, ak úspešnosť v % je väčšia ako nula.
Verzia 2014.05
 • Doplnené: Pre nadstavbové štúdium Spracovanie / Spracovanie PS - žiaci (oprav žiaka, nový žiak) meno a priezvisko žiaka je automaticky prenesené do kontaktných údajov (žiak je sám sebe zákonným zástupcom).
Verzia 2014.04
 • Doplnené: Spracovanie PS/ Spracovanie PS žiaci, tlač zápisného lístka pre ubytovanie na internát (KSK)
 • Zostavy/ Zoznam žiakov, ktorým bol vydaný zápisný lístok (internát)
Verzia 2014.03
 • Upravený názov súboru pre vyžiadanie podľa rodných čísel
  RccccccI.dbf - bežné štúdium
  RccccccG.dbf - 8-ročné školy (pre piatakov ZŠ)
  a spätného názvu súboru prichádzajúceho zo ŠVS
  KccccccE.dbf - bežné štúdium
  KccccccY.dbf - 8-ročné školy (pre piatakov ZŠ)Opravená chyba pri archivácii.
Verzia 2014.02
 • Opravená chyba pri archivácii.
Verzia 2014.01
 • Spracovanie PS / Spracovanie PS - žiaci / Nový žiak, oprava žiaka: Upravené poradie predmetov za ročníky podľa prihlášok - vzhľadom na predmety Etická výchova, Náboženská výchova, Svet práce, Technika, Výchova umením.
 • Doplnený kód rozhodnutia T0 - talent.sk. nevyhovel 1.časť - pre potreby SŠ, ktoré potrebujú deliť talentové skúšky na dve časti.
Verzia 2013.10
 • Opravený Export/Import na pridruženú strednú školu
Verzia 2013.08
 • Spracovanie PS - žiaci: Základné spracovanie - oprava zobrazovaného textu pre nastavené kolo
 • Zostavy - Implicitné zoznamy žiakov - opravený výstup do wordu
 • Export, Import - Export do excelu - opravený výber položiek
 • Export, Import - Import z excelu pre nadstavbové štúdium - spresnené podmienky excelovského súboru
Verzia 2013.07
 • Export, Import kritérií - Možnosť vytvorenia kritérií na ŠVS a ich importovanie do programu
Verzia 2013.06
 • Doplnené položky pre výstup do EXCELu, voliteľnej zostavy (po potvrdení Ulož kritérium): Vysledok, vysledok2, vysledok3, Umiestnenie (výsledky postupových kritérií vybraných na záložke kritériá) BodyPS,BodyZS,BodyT9 - body za jednoduché hlavné kritérium (bodové, váhové)
Verzia 2013.05
 • Doplnená zostava pre okno Zaraďovanie do učební.
Verzia 2013.04
 • Prepracovaná Príručka.doc, ktorá je nainštalovaná spolu s programom.
 • Prepracovaný HELP v programe (stlačenie klávesu F1)
Verzia 2013.03
 • Zmena sťahovania číselníkov z internetu.
Verzia 2013.02
 • Opravený počítaný pomer bodov za ZŠ a prijímacie skúšky pre váhové kritérium.
Verzia 2013.01
 • Doplnený Import z Excelu pre nadstavbové štúdia bez známok.
 • Úprava vzhľadom na nové kódovanie odborov (vyhláška MŠVVaŠ zo 7.3.2012)
Verzia 2012.09
 • Opravená chyba pri tlači rozhodnutí - nadstavbové štúdium.
Verzia 2012.08
 • Opravená chyba pri zadávaní nového žiaka nadstavbového štúdia.
Verzia 2012.07
 • Export pre aSc-agendu - Menu Export/Import, Export do aSc agendy
 • Opravená chyba pri definovaní priemerov - jazyk s najlepšou známkou
Verzia 2012.06
 • Úprava súboru pre hromadnú korešpondenciu, položka VYSLED (hodnota nastaveného kritéria) bola ako číselná a vo Worde sa tlačila na viac ako na dve desatinné miesta. Po úprave je položka textová a tlačí sa vo Worde na dve desatinné miesta.
Verzia 2012.05
 • Opravená tlač zostáv - niektorým užívateľom nefungovala diakritika
 • Rozšírenie predmetov o štyri povinne voliteľné predmety (podľa prihlášky) - Rozšírené predmety zatiaľ akceptuje iba nástroj Definovaný priemer
Verzia 2012.04
 • Spracovanie PS/Spracovanie PS - žiaci, Implicitné zostavy žiakov Doplnená zostava podľa kritéria so stálym kódom žiaka - nezabudnite na hlavnej obrazovke na spínač Ulož kritérium.
Verzia 2012.03
 • Pri tlači pozvánok a rozhodnutí doplnené upozornenie Ako správne písať adresu žiaka