Výkaz Práca a mzdy Škol 1-04

Výkazom o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR)1-04 sa získavajú informácie o štruktúre zamestnanosti a mzdách za regionálne školstvo. Zber údajov sa uskutočňuje vo štvrťročných intervaloch.

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o štruktúre zamestnanosti – počtoch pedagogických, odborných a ďalších zamestnancoch a im vyplatených mzdách v regionálnom školstve, t.j. od všetkých škôl a školských zariadení bez ohľadu na zdroj financovania.

Výsledky zo štatistického zisťovania sa využívajú pri dôležitých rozhodnutiach v oblasti financovania regionálneho školstva:

  • Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pri normatívnom financovaní škôl regionálneho školstva (dohodovacie konanie so zriaďovateľmi) a tvorbe zmien a noriem legislatívneho charakteru.
  • Ministerstvo financií SR pri tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúce tri rozpočtové roky pre školy a školské zariadenia financované z rozpočtovej kapitoly MŠVVaM SR.
  • Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a Združenie miest a obcí Slovenska, ktorí aktívne sledujú vývoj zamestnanosti a výšku priemernej mzdy.

Užívateľmi aplikácie je každý štvrťrok cca 5400 škôl a školských zariadení, cca 2600 zriaďovateľov, Regionálne úrady školskej správy. Sekcia financovania a rozpočtu MŠVVaM SR, využíva on-line výstupy z archívu údajov.

Zber údajov pre výkaz Škol (MŠVVŠ SR)1-04 sa realizuje web aplikáciou. Tvorbu, aktualizáciu a správu aplikácie zabezpečuje oddelenie ŠVS Piešťany.

Kumulatívne výstupy

Rok: 
Štvrťrok: 
Územie (kraj/okres): 
Druh zriaďovateľa: 
Druh organizácie: