Verzia 2024.04 (ZŠ)
 • Upravený import
Verzia 2024.03 (ZŠ)
 • Upravený import z agend eŠkola, aSc - Pridaná možnosť vybrať iba tých žiakov, ktorí sú v Proforiente (pre dopĺňanie polročných známok...)
Verzia 2024.02 (ZŠ)
 • Úprava importu z agendy e_Škola
Verzia 2024.01 (CPP)
 • Úprava skupiny škôl - Pedagogické školy
Verzia 2024.01 (ZŠ)
 • Nová Prihláška na vzdelávanie na strednej škole / Prihláška na vzdelávanie do odborného učilišťa alebo praktickej školy vzor 056 MŠVVaM SR /od 1. 9. 2023
Verzia 2023.06 (ZŠ)
 • Doplnený rok súťaže 2023/24
Verzia 2023.05 (ZŠ)
 • Opravený mail PN v spracovaní Zberu 4-roč. so záujmom o 8-roč. gymnáziá - Export ZŠ-> ŠVS (záujem o 8-r.gamnáziá)
Verzia 2023.04 (ZŠ)
 • sprístupnenie Hlavné menu/Záujem(kód rozhod., prijatie) / Prijatie (SŠ, odbor, Jazyk), Kód rozhodnutia - spracovanie pre 8-ročné gymnáziá (5. ročník ZŠ)
 • sprístupnenie Hlavné okno / tlačidlo Stav prijatia - spracovanie pre 8-ročné gymnáziá (5. ročník ZŠ)
Verzia 2023.03 (ZŠ)
 • Tlač prihlášky - Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka študovať príslušný odbor vzdelávania pre školský rok 2023/2024
Verzia 2023.02 (ZŠ)
 • Oprava Export/Import, Export do Excelu - výber položiek
 • Doplnený voliteľný predmet Terapeuticko-korekčné cvičenia
Verzia 2023.01 (ZŠ)
 • Doplnená aktuálna verzia Prihlášky na vzdelávanie v strednej škole / Prihlášky na vzdelávanie v odbornom učilišti alebo praktickej škole vzor 056 MŠVVaŠ SR
Verzia 2022.07 (ZŠ)
 • Doplnený rok súťaže 2022/23
 • Nová Prihláška na vzdelávanie v strednej škole / Prihláška na vzdelávanie v odbornom učilišti alebo praktickej škole vzor 056 MŠVVaŠ SR /od 1. 9. 2022
Verzia 2022.06 (ZŠ)
 • Aktualizácia pre Zber záujmu o osemročné gzmnáziá - žiaci 4. ročníka ZŠ
Verzia 2022.05 (ZŠ)
 • V oprave žiaka je možnosť posunúť ročníky pre žiakov, ktorí majú nesprávne ročníky.
Verzia 2022.04 (ZŠ)
 • Doplnený import údajov prihlášky z aSc agendy: miesto narodenia žiaka, rodné priezvisko žiaka, trvalé bydlisko žiaka.
Verzia 2022.03 (ZŠ)
 • Upravené okno opravy žiaka - v záujmoch pod 6-miestnym kódom strednej školy sa zobrazuje EDU ID školy.
Verzia 2022.02 (ZŠ)
 • Opravený formulár tlače Prihlášky na vzdelávanie v strednej škole.
Verzia 2022.01 (ZŠ)
 • Nová Prihláška na vzdelávanie v strednej škole / Prihláška na vzdelávanie v odbornom učilišti alebo praktickej škole vzor 056 MŠVVaŠ SR /od 1. 1. 2022
 • Nové hodnotenie žiakov ZŠ
Verzia 2021.19 (ZŠ)
 • Upravená zostava Kontrolný opis
Verzia 2021.18 (ZŠ)
 • Oprava Export/Import, Export do Excelu - výber položiek
Verzia 2021.17 (ZŠ)
 • Doplnený rok súťaže 2021/22
Verzia 2021.16 (ZŠ)
 • Export do EduPage – oprava
Verzia 2021.15 (ZŠ)
 • Import z aSc agendy- oprava importu predbežného záujmu (doplnený import polroka 8-meho ročníka)
Verzia 2021.14 (ZŠ)
 • Zber žiakov 4. roč. so záujmom o 8-roč. gymnáziá - spínač polročné známky je pre toto spracovanie nezobrazený.
 • Export -PPP - PS_ŠVS - kontrola vyplnenia záujmov upravená, aby žiak mohol mať vyplnený iba druhý záujem.
Verzia 2021.13 (ZŠ)
 • Upravený export do Excelu - EduPage.
Verzia 2021.12 (ZŠ)
 • Doplnený export do Excelu - EdupPage - export všetkých položiek do súboru Excel vo formáte CSV. V prípade potreby si tento súbor upravte na požadovaný formát pre EduPage.
Verzia 2021.11 (ZŠ)
 • opravená tlač prihlášky prvá strana ak užívateľ mal nastavené tlačiť text pri kódoch, pre položky ŠVVP sa text netlačil
 • tlač EDU ID žiaka, ak má žiak EDU ID vyplnené
Verzia 2021.10 (ZŠ)
 • Opravená kontrola importu z agendy eŠkola - užívateľ musí mať aktuálnu verziu s položkami pre zber známok polrokov prihlášky 062
Verzia 2021.09 (ZŠ)
 • Upravený import z aSc agendy pre prihlášku 062 (polročné známky, druhý zákonný zástupca).
Verzia 2021.08 (ZŠ)
 • Opravená chyba pri tlači prihlášky 062 do odborného učilišťa alebo praktickej školy.
Verzia 2021.07 (ZŠ)
 • Upravené upozornenie pri oprave žiaka s polročným hodnotením podľa prihlášky 062 - ak nie sú vyplnené všetky ročníky - stĺpec RO - ročník. Položka ročník je povinná na vyplnenie, neznamená to však, že nutne k danému ročníku musia byť vyplnené známky.
Verzia 2021.06 (ZŠ)
 • Na hlavnej obrazovke je doplnené Polroč.zn- možnosť zadať polročné známky ako aj známky za piaty ročník.
 • Pri tlači prihlášky je voľba aké tlačivo: 056 MŠVVaŠ SR / od 01.09.2020 alebo 062 MŠVVaŠ SR / od 15.02.2021
Verzia 2021.05 (ZŠ)
 • V prípade druhého zákonného zástupcu je možno vyplniť v časti: Hlavné okno programu, spínač Doplňujúce údaje, 2. zák. zástupca alebo importovať z agendy eŠkola. Na prihlášku sa vytlačia, údaje číslo elektronickej schránky a e-mail sú nepovinné.
 • Zmena zápisu slovného hodnotenia Pôvodné slovné hodnotenie J - veľmi dobré výsledky(VDV), K - dobré výsledky(DV), L - uspokojivé výsledky(UV), M - neuspokojivé výsledky(NV) sa aktuálne zapisuje ako I - veľmi dobré výsledky(VDV), J - dobré výsledky(DV), K - uspokojivé výsledky(UV), L - neuspokojivé výsledky(NV)
 • Možnosť opravy hodnotenia: kontrolná zostavu žiakov so slovným hodnotením Zostavy/Kontrola slovného hodnotenia (zmena JKLM na IJKL), pri oprave žiaka spínač na posun hodnotenia z JKLM na IJKL.
Verzia 2021.04 (ZŠ)
 • Tlač prihlášky - druhá strana - opravená tlač pre odbor s jazykom – ruština
Verzia 2021.03 (ZŠ)
 • Odblokované Spracovanie na viacerých počítačoch (Export/Import)
 • Pre talentové skúšky doplnená tlač termínu na druhú stranu prihlášky
Verzia 2021.02 (ZŠ)
 • Úpravy v hodnotení predmetov N,0 - neklasifikovaný
Verzia 2021.01 (ZŠ)
 • Aktualizácia zadávania známok podľa Pokynov k vypĺňaniu formulára Prihláška na štúdium na strednej škole a Prihláška na štúdium do odborného učilišťa alebo praktickej školy vzor 056 MŠVVaŠ SR /od 01. 09. 2020
 • Transformácia predmetov: z Vyučovací jazyk (VJ) Slovenský jazyk, Slovenský jazyk a literatúra (SJ) na Slovenský jazyk a literatúra, Slovenský jazyk a slovenská literatúra (SJL) Jazyk národnostnej menšiny a literatúra (JNM)
 • Zmena zadávania kódov pre žiakov so ŠVVP - aktuálne kódy sú číselné. Úprava formulárov pre tlač oboch typov prihlášky. Zápis slovného hodnotenia predmetu 8 alebo H, na prihláške sa vytlačí písmeno H.
Verzia 2020.05 (ZŠ)
 • Úprava importu z eŠkoly.
Verzia 2020.04 (ZŠ)
 • V nastavení spracovania sprístupnená voľba HISTÓRIA, ktorá bola dočasne blokovaná.
 • Vysvetlivky k EDU ID
Verzia 2020.03 (ZŠ)
 • Doplnená položka EDU ID za žiaka. Oprava rodného čísla a EDU ID v samostatnom okne: v hlavnom okne spínač Oprav rod.číslo, EDU ID
Verzia 2020.01 (CPPPaP)
 • Simulácia / Simulácia 2020 - predmety - Je doplnená simulácia prijímacích skúšok 2020 s možnosťou výberu profilových a doplnkových predmetov, ktoré budú počítané spolu s povinnými predmetmi do bodového hodnotenia. V simulácii sa body počítajú všetkým záujmom, ktoré sú v okne simulácie. V stĺpci záujmu na stlačenie pravého tlačidla myši vidíte známky vybraného žiaka.
Verzia 2020.02 (ZŠ)
 • V hlavnom okne doplnený stĺpec KRIT2020, v ktorom sú vypočítané body z povinných predmetov SLJ a MAT (max 180 bodov) a body za priemery posledných troch školských rokov (5 bodov za priemer 1 zo všetkých predmetov).
 • Popis ku kritériu 2020 je na hlavnom okne dole na spínač "Kritériá 2020 - popis"
 • V hlavnom okne je doplnená simulácia Kritérium 2020 s možnosťou výberu profilových a doplnkových predmetov, ktoré budú počítané do bodového hodnotenia. V simulácii sa body počítajú všetkým záujmom, ktoré sú v okne simulácie. V stĺpci záujmu na stlačenie pravého tlačidla myši vidíte známky vybraného žiaka.
Verzia 2020.1 (ZŠ)
 • Doplnené položky druhého zákonného zástupcu, elektronické schránky, miesto narodenia. Vypĺňať položky možno v časti: Hlavné okno programu, spínač Doplňujúce údaje, 2. zák. zástupca Položky sa na prihlášku netlačia, sú k dispozícii iba pre potreby užívateľa. Položky je možné exportovať do EXCELu v časti: Export/Import, Export do EXCELu (výber položiek)
 • Pridaná voľba Systém/Archivácia pre ŠVS v prípade potreby konzultácie dát so ŠVS
 • Pridané automatické sťahovanie číselníkov (aktualizácia odborov SŠ...) pri spustení programu.
 • Pridané nastavenia pre automatické zálohovanie dát a automatické aktualizácie číselníkov: Systém/Nastavenia
Verzia 2019.12 (ZŠ)
 • Úprava pre Testovanie 9
Verzia 2019.11 (ZŠ)
 • Upravený Prechod na ďalší školský rok žiakov 4. ročníka
Verzia 2019.10 (ZŠ)
 • Oprava zápisu vzhľadom k položkám pre testovanie.
Verzia 2019.09 (ZŠ)
 • Opravená štatistika Zostavy/Štatistiky/Prehľad o rozmiestnení žiakov končiacich ZŠ (pre CPPPaP)
Verzia 2019.08 (ZŠ)
 • Doplnené zostavy - Formulár pre vyplňovanie záujmu o 8-ročné gymnáziá
Verzia 2019.06, 2019.07 (ZŠ)
 • Verzia doplnená o zber záujmu žiakov 4.ročníkov o 8-ročné gymnáziá. Nastavenie spracovania - voľba Predbežný záujem o 8-ročné gymnáziá (4.roč. ZŠ)
Verzia 2019.05 (ZŠ)
 • Opravená chyba Export do Excelu (výber položiek).
Verzia 2019.04 (ZŠ)
 • Doplnený jazyk: Rómsky jazyk do prihlášky.
Verzia 2019.03 (ZŠ)
 • Upravená verzia pre doplnené gymnaziálne odbory.
Verzia 2019.02 (ZŠ a CPPPaP)
 • SIMULÁCIA umiestnenia podľa priemeru, testovania: zdôraznenie, že stredná škola má definované svoje kritéria prijímania na školu (odbor) a simulácia je iba pomocný nástroj. Pre talentové odbory je primárna talentová skúška.
Verzia 2019.01 (CPPPaP)
 • Upravená zostava plánov v prehľadoch stredných škôl (položka triedy bola nevyplnená)
Verzia 2019.01 (ZŠ)
 • Doplnená možnosť zmeniť 6-miestny kód školy. Pre školy, ktorým sa menil kód na ŠVS (špecifické prípady).
Verzia 2018.06-07 (ZŠ)
 • Oprava pre import výsledkov testovania.
 • V štatistikách úpravy vzhľadom na pridaný typ školy: 12 - stredné športové školy
Verzia 2018.05 (ZŠ)
 • Export/Import, Spracovanie na viacerých počítačoch Import tried zo spracovania na inom PC - Doplnené kontroly.
Verzia 2018.04 (ZŠ)
 • Kto v predbežnom záujme písal žiakom známky 5,6,7,8: Systém / Zvýšenie ročníka (posunutie známok) - Pri zvyšovaní ročníka možno naraz posúvať aj známky, t.j. ak sa zvyšuje ročník z 8. na 9. a žiak má známky za ročníky 5,6,7,8, posunú sa mu známky na 6,7,8 a pridá sa 9. ročník s nevyplnenými známkami.
Verzia 2018.03 (ZŠ)
 • Doplnený jazyk pre bilingválne štúdium: slovenský a čínsky pre tlač prihlášky.
Verzia 2018.02 (ZŠ)
 • V okne opravy žiaka pri výbere odboru pre už vybranú SŠ opravená šírka tak, aby bolo vidieť neuseknutý názov odboru.
Verzia 2018.01 (ZŠ)
 • Upravená verzia pre doplnené experimentálne odbory.
Verzia 2017.15 (ZŠ)
 • Upravená verzia pre doplnené gymnaziálne odbory.
Verzia 2017.1 (CPPPaP)
 • Simulácia - Doplnená informácia duálneho vzdelávania pre odbor, jazyk SŠ.
Verzia 2017.13 a 2017.14 (ZŠ)
 • Simulácia - Doplnená informácia duálneho vzdelávania pre odbor, jazyk SŠ.
 • Import z agiend (aSc, e-Škola) upravuje mená napísané s veľkými písmenami na prvé veľké písmeno a ostatné malé písmena.
Verzia 2017.12 (ZŠ)
 • Doplnená možnosť opravy/výberu údajov na dvojklik myšky
  -dvojklik myškou na žiaka v zozname otvorí okno opravy údajov žiaka
  -dvojklik na vybranú strednú školu v zozname zapíše žiakovi školu.
Verzia 2017.11 (ZŠ)
 • Základné okno/ Tlač prihlášky - V prípade potreby možnosť tlačiť prázdne tlačivo prihlášky obojstranne.
Verzia 2017.10 (ZŠ)
 • Upravená štruktúra dát na šk. rok 2017/18.
Verzia 2017.09 (ZŠ)
 • Pri zápise stavu na SŠ možnosť označiť odbor, ktorý má aj talentový aj netalentový modul, pre žiaka ako talentový. Označenie vplýva na štatistiky v rámci talentových/netalentových odborov.
Verzia 2017.08 (ZŠ)
 • Základné okno/ Oprav žiaka, Nový žiak - Upravený zápis triedy: Trieda s desiatym ročníkom sa zapisuje pomocou rímskeho čísla X. Napríklad 10.A sa zapisuje ako XA. Na prihláške sa trieda XA vytlačí v tvare: 10.A
Verzia 2017.07 (ZŠ)
 • Oprava tlače druhej strany prihlášky do odborného učilišťa.
Verzia 2017.06 (ZŠ)
 • Oprava sprievodných listov. Výstup do WORD - v adrese SŠ doplnené PSČ.
Verzia 2017.05 (ZŠ)
 • Doplnená tlač doplnku k odboru na druhej strane prihlášky. Text užívateľ píše do okna opravy žiaka pri danom odbore- cez DOPLŇ -napr. modul, zameranie,informácie k odboru s duálnym vzdelávaním.
Verzia 2017.03-04 (ZŠ)
 • Oprava importu z agendy eŠkola.
Verzia 2017.02 (ZŠ)
 • Oprava importu z aSc agendy
Verzia 2017.01 (ZŠ)
 • Do číselníka rokov pre súťaže pridaný aktuálny rok.
Verzia 2016.10 (ZŠ)
 • Zostavy/Sprievodné listy Doplnená tlač etikiet
Verzia 2016.09 (ZŠ)
 • Do číselníka PSČ pridaná položka 00000 - (Nezadané) - pre špecifické prípady žiakov zo zahraničia bývajúcich na internáte
Verzia 2016.08 (ZŠ)
 • Úprava spracovania: História (prezeranie dát z minulých rokov)
Verzia 2016.07 (ZŠ)
 • Export/Import Import z agiend - úprava importu (žiakovi sa neimportovali známky, ak nemal vyplnený ročník)
Verzia 2016.06 (ZŠ)
 • Doplnený hromadný výmaz označených žiakov.
Verzia 2016.02 (CPPPaP)
 • Zápis záujmov - ODBOR - v ponuke otváraných odborov vybranej SŠ je Duál.vzd A/N pre možnosti duálneho vzdelávania odboru, až nám budú zo stredných škôl nahlásené údaje. V obrazovkách a zostavách SŠ je položka doplnená. Na našom webe je graficky oznam, ak je odbor s duálnym vzdelávaním.
Verzia 2016.05 (ZŠ)
 • Zápis záujmov - ODBOR - v ponuke otváraných odborov vybranej SŠ je Duál.vzd A/N pre možnosti duálneho vzdelávania odboru, až nám budú zo stredných škôl nahlásené údaje. V obrazovkách a zostavách SŠ je položka doplnená. Na našom webe je graficky oznam ak je odbor s duálnym vzdelávaním.
 • Import z AsC - je upravený pre súbor export.csv, takže ho už nieje potrebné ukladať v Exceli pod verziu 5./95.
 • Tlač prihlášky - pre jedného žiaka dostupná obojstranná tlač (nie je potrebné použiť Hromadnú tlač).
Verzia 2016.04 (ZŠ)
 • Zostavy / Testovanie žiakov /T5 a T9/ výsledky - upravené menu
Verzia 2016.03 (ZŠ)
 • Aktualizovaný číselník poštových smerovacích čísel
Verzia 2016.02 (ZŠ)
 • Doplnený číselník školských rokov pre súťaže
 • Úprava importu z aSc agendy
Verzia 2016.01 (ZŠ)
 • Opravená tlač prihlášky do 8-ročného gymnázia. Žiakovi sa netlačí hodnotenie na Testovaní žiakov 5. ročníka (kolónky v prihláške ostávajú nezmenené)
Verzia 2015.09-11 (ZŠ)
 • Úprava kontrolných opisov žiakov (Zoznamy, kontrolný opis) - možnosť tlačiť 4 žiakov na jednu stranu (na výšku)
Verzia 2015.07-08 (ZŠ)
 • Úprava archivácie. Od verzie 2015.08 sa archivujú naraz všetky spracovania:
  Spracovanie prihlášok na SŠ (9.ročník)
  Predbežný záujem
  Spracovanie pre 8-ročné gymnáziá
Verzia 2015.06 (ZŠ)
 • Úprava importu žiakov z aSc agendy.
Verzia 2015.01 (CPPPaP)
 • Pridaná simulácia zadaním dátumu narodenia, mena a priezviska...
Verzia 2015.05 (ZŠ)
 • Pridaná kontrola na zápis roku dochádzky (žiak 9. ročníka by mal mať rok dochádzky aspoň 9)
 • Pridaná kontrola dátumov na prihláške
 • Upravená Prihláška do odborného učilišťa (niektorým užívateľom useklo koniec nadpisu)
Verzia 2015.04 (ZŠ)
 • Opravená chyba pri zámene cudzích jazykov (menu Systém, zmena poradia cudzích jazykov)
Verzia 2015.03 (ZŠ)
 • Zrušená kontrola priemerov pred tlačou prihlášok.
Verzia 2015.02 (ZŠ)
 • Doplnený číselník školských rokov pre súťaže.
Verzia 2015.01 (ZŠ)
 • Pri importe údajov zo ŠVS alebo CPPPaP opravený import anonymných údajov žiakov.
Verzia 2014.17 (ZŠ)
 • Oprava kontroly rodných čísel pri exporte
 • Na hlavnej obrazovke upravený filter: žiaci s priemerom DO 2,0/ 2,75 OD 2,0/ 2,75
 • Menu Záujem(kód rozhod., prijatie), voľba Záujmy označených žiakov v kolách (SŠ, odbor, jaz) doplnené informácie - dĺška štúdia odboru, poznámka odboru
Verzia 2014.16 (ZŠ)
 • Doplnená zostava T9-Zoznam výsledkov pre SŠ (zostava alebo dokument vo WORDe).
Verzia 2014.15 (ZŠ)
 • Pri tlači prihlášok doplnená kontrola za posledné dva ročníky vzhľadom na podmienku priemerov (2,0 / 2,75)
 • Úprava výstupu do EXCELu pre tlač prihlášky v agende eTlačivá
Verzia 2014.14 (ZŠ)
 • Na hlavnej obrazovke je rozšírený filter: žiaci s väčším priemerom ako 2,0/ 2,75 žiaci, ktorých záujmy nespĺňajú podmienku priemeru (2,0/2,75)
 • Doplnená zostava - Jednoduchý zoznam žiakov za triedy (priemery 2/2,75)
 • Formulár pre vypĺňanie záujmu - je doplnený priemer pre prihlášku, aby rodič videl obmedzenie Gymnázia 2,00, Úplné stredné odborné vzdelávanie 2,75
 • Výstup do excelu obsahuje pole pr2v2,75_3 pre priemer za ôsmy ročník a pr2v2,75_4 za deviaty ročník.
 • Pre cudzie jazyky sa vypĺňajú iba dva stĺpce, ak má žiak zmenu cudzích jazykov počas 4 ročníkov vypĺňa sa ako ďalší predmet
Verzia 2014.13 (ZŠ)
 • Zostavy/Štatistiky/Štatistika umiestnenia žiakov podľa tried a dĺžky štúdia - doplnená voľba Zostava vzhľadom na stav na SŠ
 • Opravená chyba pri zápise záujmu školy s jedným odborom, kedy program hlásil, že odbor nie je správny.
Verzia 2014.12 (ZŠ)
 • Možnosť zapísať žiakovi známky za 10-ty ročník.
Verzia 2014.11 (ZŠ)
 • Vzhľadom na obmedzenie prijatia žiaka podľa priemeru Gymnázia 2,00 Úplné stredné odborné vzdelávanie 2,75 priemer známok sa počíta z predmetov ISCED 2:
  - slovenský jazyk a literatúra
  - jazyk národnosti a literatúra
  - prvý cudzí jazyk
  - druhý cudzí jazyk
  - fyzika
  - chémia
  - biológia
  - dejepis
  - geografia
  - občianska náuka
  - matematika
  - informatika
 • V oprave údajov žiaka pribudli položky: druhý kód vzdelávania uchádzača/-čky so ŠVVP, priemery za posledný, predposledný ročník predmetov(viď vyššie), zobrazenie dĺžky štúdia pri odbore
 • Na hlavnej obrazovke je filter pre splnenie priemerov (2,00 a 2,75).
 • Tlačivo Prihláška na štúdium na SŠ obsahuje priemery predposledného, posledného ročníka.
 • Tlačivo Prihláška na štúdium do OU alebo PŠ obsahuje hodnotenie slovným komentárom.
Verzia 2014.10 (ZŠ)
 • Export na CPPPaP (ŠVS) - pre bežné štúdium zobrazí žiakov, ktorí nemajú vyplnený záujem (žiak musí mať vyplnený talentové kolo 1.termín alebo prvé kolo 1.termín)
Verzia 2014.09 (ZŠ)
 • Opravená chyba pri tlači sprievodných listov pre SŠ bez fontov.
Verzia 2014.08 (ZŠ)
 • Opravená chyba pri zatváraní programu.
 • Tlač prihlášky (8-ročné gymnáziá) - v riadku Svet práce sa vytlačí text: Svet práce, Pracovné vyučovanie.
 • Tlač prihlášky - nevytlačia sa riadky za nezadaný predmet.
Verzia 2014.07 (ZŠ)
 • Rozšírená kontrola zápisu rodných čísel - možnosť zapísať rodné číslo nespĺňajúce formát RRMMDD.
Verzia 2014.06 (ZŠ)
 • Zápisný lístok - oprava, v okne nebolo vidieť položku mesto (v zápisných lístkoch sa mesto vytlačilo).
Verzia 2014.05 (ZŠ)
 • Poznámka za odbory SŠ upravená na 130 znakov.
 • V prezeraní, oprave žiaka pri odbore sa zobrazí spínač Poznámka v prípade, že SŠ za daný odbor uviedla poznámku.
Verzia 2014.04 (ZŠ)
 • Zostavy - pridaná zostava Formulár s vyplnenými záujmami.
 • Sprievodné listy - doplnená tlač bez fontov, tlač vo WORDe pre jednu vybranú SŠ.
 • Sprievodné listy - posunutá adresa SŠ k pravému okraju (pre obálky s priehľadným okienkom pre adresáta rozmerov 110mmx220mm).
 • Zostavy / Jednoduché zoznamy žiakov za triedy - možnosť výstupu do WORDu.
Verzia 2014.03 (ZŠ)
 • Úprava v tlači sprievodných listov na SŠ
Verzia 2014.02 (ZŠ)
 • Možnosť prehodenia cudzích jazykov - menu Systém/Zmena poradia cudzích jazykov
Verzia 2014.01 (ZŠ)
 • Zmena kódovania exportovaných súborov - exporty pre CPPPaP
 • Úprava pre zmenu dĺžky štúdia na konzervatórách na 6
Verzia 2013.11 (ZŠ)
 • Opravená chyba (z verzie V2013.10 - posun známok) a doplnená oprava známok pre užívateľov, ktorí mali nainštalovanú verziu V2013.10 - menu Systém / Obnova známok po chybnej transformácii
 • Opravená zostava Testovanie 9 - výsledky testovania žiakov 9. ročníka (výpis známok).
Verzia 2013.09 (ZŠ)
 • Doplnená kontrola pri prechode na nový školský rok.
Verzia 2013.08 (ZŠ)
 • Opravené chyby: pri importe z agendy aSc - nezapisovali sa známky za ôsmy ročník, pri importe z agendy eŠkola - import nebol upravený pre nové poradie známok.
Verzia 2013.06 (ZŠ)
 • Kontrola číselníkov po inštalácii novej verzie programu.
Verzia 2013.05 (ZŠ)
 • Opravená chyba pri importe z aSc agendy - zapisovali sa nesprávne známky. Pre opravu treba zopakovať import z aSc agendy a v ponúknutom okne zadať prepis polročných a koncoročných známok, alebo opraviť známky v programe Proforient.
Verzia 2013.04 (ZŠ)
 • Upravené poradie predmetov a pridané predmety (svet práce, technika, výchova umením) pre zápis známok podľa katalógových listov.
 • Odstránenie členenia špeciálnej prihlášky na varianty A,B.
 • Zmena zápisu slovného hodnotenia. Pre slovné hodnotenie sa využívajú písmená: J - VDV, K - DV, L - UV, M - NV. Slovné hodnotenie žiaka sa do priemeru nezapočítava.
 • Tlač prihlášky na druhom tlačive, ak má žiak viac predmetov.
Verzia 2013.03 (ZŠ)
 • Upravená tlač prihlášky do odborného učilišťa a praktickej školy. Text Zemepis na Zemepis a geografia, Text Prírodopis na text Prírodopis, Biológia.
Verzia 2013.02 (ZŠ)
 • Úprava sťahovania číselníkov z internetu kvôli prechodu ŠVS na spoločnú web stránku.
Verzia 2013.01 (ZŠ)
 • Doplnená do zápisu Výchova umením - v stĺpci za predmetom: Telesná výchova.
 • Aktualizované číselníky predmetov, ak nenájdete predmet napíšte na info@svsmi.sk, bude doplnený.
 • Import údajov z aSc agendy neobsahuje Výchovu umením ani iné voliteľné predmety.
 • Zmeny týkajúce sa poradia predmetov, doplnenie povinných predmetov, importu z agiend na škole, zapracujeme až do ďalšieho spracovania v júni.
Verzia 2012.15 (ZŠ)
 • Upravená verzia vzhľadom k zmenám odborov odborných učilíšť a praktických škôl, ktoré majú mať pôvodné odbory, bez písmena na piatom mieste v čísle odboru.
Verzia 2012.14 (ZŠ)
 • Od 1.9.2012 sa zavádzajú nové kódy jednotlivých študijných a učebných odborov SŠ. Voľbou Systém / Zmena starých odborov na nové odbory si opravte odbory v záujmoch žiakov.
Verzia 2012.13 (ZŠ)
 • Upravená kontrola priezviska žiaka - je možné zapísať dvojpriezvisko v tvare Priezvisko1-Priezvisko2, napríklad Klokan-Mišík.
 • Doplnený číselník Rok dochádzky o štvrtý ročník.
Verzia 2012.12 (ZŠ)
 • Opravené zobrazenie žiakov pri kontrole posielaného súboru (nezobrazovali sa známky zo správania, ročník).
Verzia 2012.11 (ZŠ)
 • Zostavy / Zostavy pre ZŠ / Štatistiky / Prehľad o rozmiestnení žiakov končiacich ZŠ - doplnená možnosť výstupu do Wordu.
Verzia 2012.10 (ZŠ)
 • Oprava Zápisný lístok - doplnená tlač dodacej pošty v zápisnom lístku a v zozname.
 • Simulácia - v simulovaní ostáva nastavené kolo podľa posledného nastavenia.
 • Aktivácia/deaktivácia hesla - doplnená voľba v menu Systém - možnosť aktivovania a deaktivovania hesla. Pri prvotnej inštalácii heslo je neaktívne.
Verzia 2012.09 (ZŠ)
 • Oprava žiaka - opravené prednastavenie slovného hodnotenia pre pridávanie nového žiaka - vo verzii V2012.08 program implicitne prednastavoval novému žiakovi zapnuté slovné hodnotenie - vo verzii V2012.09 program implicitne prednastavuje novému žiakovi vypnuté slovné hodnotenie