Program WinSklad je určený na spracovanie skladového hospodárstva, teda pohybu zásob a obalov na sklade v školskej jedálni. V programe sa nachádzajú materiálno spotrebné normy, vydané MŠVVaM SR, ktoré sa pravidelne aktualizujú. Programom možno spracovávať:

  • príjem tovaru
  • výdaj tovaru
  • stravný list
  • mesačnú obratovú súpisku
  • mesačnú rekapituláciu stravných listov
  • mesačnú rekapituláciu faktúr a dodacích listov
  • vytvárať jedálne lístky na príslušný stravovací týždeň výberom z platných receptúr
  • pridávať nové receptúry
  • normovať potraviny na príslušný stravovací deň
  • sledovať nutričné hodnoty vydanej stravy za určité obdobie

Distribúcia programu pre školské jedálne je bezplatná a zabezpečuje sa na základe objednávky, v ktorej treba uviesť názov školskej jedálne. Objednávky zasielajte e-mailom.
Kontakt : ŠVS Piešťany, kontaktná osoba: Ing. Miriam Rajčanová.