Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Testovanie 5 je určené žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím). Cieľom testovania je:

  • získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2
  • poskytnúť školám, decíznej sfére, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania

V spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania ŠVS realizujú elektronický zber podkladov - údajov o zúčastnených školách a žiakoch a distribúciu výsledkov na základné školy. Zber podkladov sa týka cca 1500 základných škôl. Podklady tvoria kontaktné a ďalšie špecifické údaje ako sú zodpovedné osoby a koordinátori testovania na škole. Pre potreby testovania sa zbierajú osobné údaje cca 50 tisíc žiakov vrátane údajov o zdravotnom znevýhodnení (pre prípravu špecifických testov) a výsledkov vzdelávania za vybrané predmety a ročníky. Po realizácii testovania a vyhodnotení výsledkov sú tieto elektronicky v predstihu pred "papierovou" formou distribuované na základné školy.

Projekt je prevádzkovaný na samostatnom portáli na adrese https://testovanie5.iedu.sk Tam sú zverejňované všetky potrebné informácie a materiály. Aktuálne verzie súborov si môžete stiahnuť aj na tejto stránke v dolnej časti.

Súbory na stiahnutie

Nový List riaditeľom škôl – Prvá zásielka 509,79 kB 7. 11. 2022
Nový Prihlasovanie žiakov v aScAgende 7. 11. 2022
Nový Prihlasovanie žiakov v eŠkola 7. 11. 2022
Základné informácie o Testovaní 5 - 2023 694,98 kB 7. 11. 2022
Špecifikáciu testov z matematiky pre Testovanie 5 - 2023 1001,52 kB 14. 11. 2022
Špecifikáciu testov zo SJL a MJL pre Testovanie 5 - 2023 1,06 MB 14. 11. 2022