Vzdelávanie

Od 1.1.2014 neprebieha žiadne aktualizačné kontinuálne vzdelávanie, nakoľko rozhodnutie o akreditácii pridelené pre poskytovateľa ÚIPŠ Bratislava je neprevoditeľné a neprechádza na právneho nástupcu CVTI SR Bratislava. Právoplatným rozhodnutím o pridelení akreditácie pre CVTI SR Bratislava začneme opäť realizovať vzdelávacie aktivity kontinuálneho vzdelávania.

Školské výpočtové strediská realizujú bezplatné vzdelávanie určené pedagogickým a odborným zamestnancom školstva. Vzdelávacie programy sú zamerané na zvládnutie obsluhy počítača, rozšírenie znalostí obsluhy počítača a využívanie moderných informačných a komunikačných technológií.

Vzdelávacie programy sú akreditované MŠVVaŠ v rámci aktualizačného kontinuálneho vzdelávania. Absolvovaním získava pedagogický alebo odborný zamestnanec kredity. Na kontinuálne vzdelávanie možno prijať pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca až po absolvovaní šiestich mesiacov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti.

Akreditované vzdelávacie programy a prihlášky

  • Na vzdelávanie sa hláste do svojho spádového ŠVS.
  • Riaďte sa pokynmi uvedenými na záložke príslušného ŠVS. Medzi ŠVS môžu byť rozdiely v organizovaní vzdelávania.
  • Jednotlivé ŠVS ponúkajú rôzne druhy vzdelávania. Ponuku spolu s obsahom vzdelávania si pozrite na záložke príslušného ŠVS.
  • Na vzdelávacie programy kancelárskeho balíka Office je možné sa prihlásiť len na jednu z verzií - 2003, 2007 alebo 2010 podľa ponuky príslušného ŠVS.
  • Na prihlásenie použite len prihlášku vystavenú pri príslušnom ŠVS.
  • Prihlášky zasielajte poštou alebo emailom na adresu uvedenú v prihláške príslušného ŠVS. Kontakty na zodpovedných zamestnancov sú taktiež uvedené v prihláškach.
  • Nepodpísané, nesprávne vyplnené alebo neúplne vyplnené prihlášky nebudú akceptované.
  • Pozvánku na vzdelávanie zasielame dva týždne pred konaním. V prípade, že nedostaneme potvrdenie, automaticky pozývame kvôli veľkému záujmu ďalších záujemcom. Vyprázdnite si schránku aby ste zabránili nedoručeniu pozvánky.
  • Vzdelávanie sa vykonáva v priestoroch ŠVS. Adresy môžete nájsť na tejto stránke alebo v prihláškach.
  • Cestovné, stravné a ubytovanie si hradia sami účastníci. Stravovanie nie je zabezpečené. ŠVS Piešťany ponúka kapacitne obmedzené bezplatné ubytovanie.

Zoznam absolventov vzdelávania

Zoznam absolventov je zverejňovaný v súlade s §45 zákona č. 317/2009 Z. z. Zvoľte príslušný program kontinuálneho v zdelávania alebo overovania kompetencií. V otvorenom okne sú potom ďalšie možnosti vyhľadávania.