Vzdelávanie

Školské výpočtové strediská realizujú bezplatné vzdelávanie určené pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom školstva. Vzdelávacie programy sú zamerané na zvládnutie obsluhy počítača, rozšírenie znalostí obsluhy počítača a využívanie moderných informačných a komunikačných technológií.

Kurzy (neakreditované) a prihlášky

  • Na kurzy sa hláste do svojho spádového ŠVS.
  • Riaďte sa pokynmi uvedenými na záložke príslušného ŠVS. Medzi ŠVS môžu byť rozdiely v organizovaní kurzov.
  • Jednotlivé ŠVS ponúkajú rôzne druhy kurzov. Ponuku spolu s obsahom kurzu si pozrite na záložke príslušného ŠVS.
  • Na prihlásenie použite len prihlášku vystavenú pri príslušnom ŠVS.
  • Prihlášky zasielajte poštou alebo emailom na adresu uvedenú v prihláške príslušného ŠVS. Kontakty na zodpovedných zamestnancov sú taktiež uvedené v prihláškach.
  • Vzdelávanie sa vykonáva v priestoroch ŠVS. Adresy môžete nájsť na tejto stránke alebo v prihláškach.
  • Cestovné, stravné a ubytovanie si hradia sami účastníci. Stravovanie nie je zabezpečené. ŠVS Piešťany ponúka kapacitne obmedzené bezplatné ubytovanie.

Od 1.1.2014 neprebieha žiadne aktualizačné kontinuálne vzdelávanie, nakoľko rozhodnutie o akreditácii pridelené pre poskytovateľa ÚIPŠ Bratislava je neprevoditeľné a neprechádza na právneho nástupcu CVTI SR Bratislava. Právoplatným rozhodnutím o pridelení akreditácie pre CVTI SR Bratislava začneme opäť realizovať vzdelávacie aktivity kontinuálneho vzdelávania.